Etický kodex

Mateřská centra začala u nás vznikat jako zcela nový fenomén občanské společnosti v roce 1992. Tak, jak se rozvíjí společnost, tak se mění a vyvíjí i mateřská či rodinná centra. Reflektují aktuální potřeby ve společnosti a to především potřeby rodin.

Rodinná a mateřská centra posilují občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporují právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usilují o zdravý život ve zdravém prostředí.

Etický kodex Sítě mateřských center

Síť MC garantuje, že členská organizace:

– není zřízena za účelem vytváření zisku
– je samostatnou neziskovou organizací nebo je zaštítěna jiným zřizovatelem
– je otevřená a dostupná všem sociálním skupinám bez ohledu na původ a smýšlení
– dodržuje princip svépomoci
– plní sociálně preventivní funkci
– je místem setkávání všech věkových kategorií, s důrazem na osoby pečující o malé děti
– motivuje k ativnímu rodičovství
– poskytuje všeobecně důležité informace především z oblasti rodinné problematiky
– umožňuje sebezvdělání, předávání vlastních zkušeností a vědomostí
– nabízí seberealizaci
– stává se otevřenou bránou, odkud vycházejí aktivity pro širokou veřejnost
– podílí se na rozvoji občanské společnosti
 
(převzato z výroční zprávy 2013 Sítě mateřských center)